Dã ngoại tại Ninh Thuận cùng anh chị em công ty 2019

Để động viên khen thưởng cho CBCNV trong toàn Công ty trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác sản xuất, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt được của BGĐ .Ban Lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Công ty CVP đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty tham gia chuyến đi dã ngoại tại Ninh Thuận