Xưởng in Berry được chứng nhận FSC

Xưởng in Berry đã được chứng nhận FSC từ năm 2019. Chúng tôi cam kết thực hiện các mục tiêu và yêu cầu của FSC và nhằm liên tục phát triển thực hiện bản thân trong lĩnh vực này. Đặc biệt, nhu cầu cao đối với các sản phẩm giấy là lý do đủ để chúng tôi và khách hàng của chúng tôi nhận thức được nguồn gốc của gỗ để sản xuất giấy và hỗ trợ các công ty tích cực cam kết sản xuất và tìm nguồn cung ứng bền vững.

Ưu điểm của lựa chọn in FSC

Giấy có nguồn gốc từ lâm nghiệm bền vững

Theo các tiêu chuẩn đã được công nhận, sản lượng gỗ bền vững được xác định bởi các doanh nghiệp lâm nghiệp, theo đó chuỗi giá trị địa phương luôn được ưu tiên. Các tác động đến rừng và hệ sinh thái rừng luôn được kiểm tra và lập hồ sơ.

Berry luôn đầu tư máy móc để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Xử lý môi trường cẩn thận (không khai thác quá mức / không phá rừng)

Khi khai thác, chỉ chặt từng cây riêng lẻ hoặc từng nhóm nhỏ để tránh khai thác theo sơ đồ như chặt sạch. Ngoài ra, các công đường khai thác được xác định trong rừng làm giảm gánh nặng cho tầng rừng.

Khắc phục tác động môi trường với in FSC

Ngoài việc giảm cường độ và nguy cơ sử dụng rừng, có các biện pháp bảo vệ và phục hồi các diện tích rừng lớn – cũng trong rừng trồng – để bảo tồn các hệ ính thái tự nhiên của cảnh quan.

Trồng lại cây bị chặt

Các công ty lâm nghiệp phải đảm bảo rằng họ sử dụng rừng một cách bền vững và các biện pháp trồng rừng thay thế thích hợp được thực hiện liên quan đến việc sử dụng rừng của họ.

Sản phẩm in bằng giấy FSC do đó kết hợp chất lượng hoàn hảo với bảo vệ môi trường.

Xưởng in Berry nhận chứng nhận FSC